do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin stanowiący integralną część Transakcji pomiędzy Klientem a Spółką zostaje udostępniony zgodnie z wymogami art. 8 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 z 2002 r., poz. 1204 z późn. zm.) a równocześnie (wraz z pozostałymi dokumentami sporządzanymi przy zawarciu Transakcji) stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego przewidzianego treścią art. 12 ust.1 oraz art. 18 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz.827).
Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

I. PRZEDSIĘBIORCA

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.eprodecor.pl z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim ul. Żwirowa 5k, 66-400 Gorzów Wielkopolski jest „Products” Romaniszyn i Romaniszyn spółka jawna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 102631, posiadająca REGON: 210380046, NIP: 599-13-73-413.

II. ZASADY DZIAŁANIA - sklepu internetowego www.eprodecor.pl

1. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera; oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
2. Kontakt ze sklepem internetowym można uzyskać pod numerem telefonu 95 783 66 88 (od pn. do pt. w godz. 8.00-16.00), pod adresem poczty elektronicznej: sklep@eprodecor.pl bądź poprzez formularz kontaktowy, po uprzednim zalogowaniu w panelu klienta, na witrynie sklepu.

III. DEFINICJE

Dla celów niniejszego regulaminu poniższe wyrazy i wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:


1. Strona - serwis internetowy www.eprodecor.pl;
2. Sklep Internetowy, Sprzedający – prowadzony przez Spółkę w oparciu o Stronę serwis sprzedaży on-line, w ramach którego Klienci mają możliwość nabywania Towarów;
3. Towar - produkt oferowany Klientowi przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
4. Klient – osoba fizyczna korzystająca ze Strony, w tym dokonująca Transakcji, lub osoba prawna względnie jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w imieniu której dokonywana jest Transakcja;
5. Zamówienie – oświadczenie Klienta o zakupie Towaru oferowanego przez Spółkę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, sporządzone przez prawidłowe wypełnienie formularza dostępnego na Stronie, wskazujące m.in. dane Klienta bądź dane osoby działającej w imieniu Klienta oraz Towar, który Klient zamierza nabyć od Spółki za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
6. Transakcja – umowa pomiędzy Klientem a Spółką, której przedmiotem jest zakup przez Klienta od Spółki Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, na podstawie Zamówienia złożonego przez Klienta i potwierdzonego przez Spółkę;
7. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;
8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, a której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

IV. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY PRZEZ KLIENTA

1. Celem korzystania ze Strony przez Klienta jest udzielenie mu informacji o ofercie Sklepu Internetowego oraz umożliwienie złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji.
2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za realizację Transakcji zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta, jeżeli informacje te były nieprawdziwe (co w szczególności dotyczy adresu do doręczeń, numeru telefonu lub adresu email) i miało to wpływ na wykonanie Transakcji.

V. WARUNKI WYKONYWANIA TRANSAKCJI

1. Klient może dokonać Transakcji, składając Zamówienie przy użyciu formularza dostępnego na Stronie, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
2. Towar zamówiony w ramach Transakcji dostarczany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka prowadzi za pośrednictwem Sklepu Internetowego sprzedaż detaliczną oraz hurtową.
3. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie.
4. Towary oferowane przez Spółkę w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa. Spółka dokłada najwyższej staranności, aby oferowane przez nią Towary spełniały wysokie wymogi jakościowe i standardy przyjęte przez Spółkę we wszelkich formach sprzedaży.
5. Dla potrzeb złożenia Zamówienia i dokonania Transakcji Klient nie ma obowiązku zakładania własnego konta na Stronie. Konieczne jest jednak, aby Klient wskazał dane umożliwiające kontakt i wysyłkę zamówionego Towaru, a także właściwe wystawienie prawem wymaganych dokumentów Transakcji (takich jak faktura VAT). Klient może założyć konto na Stronie w celu usprawnienia procesu składania Zamówień w przyszłości.
6. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem Strony. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres email. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w przeciągu 10 minut, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym na adres email sklep@eprodecor.pl lub pod nr telefonu 95 783 66 88 w celu wyjaśnienia sytuacji, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi Zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 8.30-16.00.
8. Sprzedający informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności kolory i odcienie) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz itp.) lub na wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
9. W sytuacjach wzbudzających wątpliwość co do treści Zamówienia lub danych Klienta składającego Zamówienie, pracownik Sklepu Internetowego może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub emailem w celu wyjaśnienia wątpliwości. W sytuacji, w której Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zaproponować Klientowi spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od Transakcji, ze zwrotem Towaru na koszt Sprzedającego.
10. Przed dokonaniem wysyłki Towaru objętego Zamówieniem, Klient ma prawo odstąpić od Transakcji lub dokonać modyfikacji Zamówienia, składając Sprzedającemu oświadczenie woli w tym zakresie w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres email sklep@eprodecor.pl, przy czym oświadczenie takie wysłane poza dniami lub godzinami, o których mowa w ust. 7 powyżej, uważa się za złożone o godzinie 8.30 w najbliższym dniu spełniającym kryteria określone w ust. 7 (co ma znaczenie dla stwierdzenia, czy ww. oświadczenie Klienta zostało złożone przed dokonaniem wysyłki Towaru stanowiącego przedmiot Transakcji). Powyższe uprawnienie do odstąpienia od Transakcji jest niezależne od opisanego w części X poniżej uprawnienia do odstąpienia od Transakcji i zwrotu Towaru.
11. Dostarczenie zamówionego Towaru następuje w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia). W przypadku niemożności realizacji Transakcji we wskazanym terminie Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie wykonania Transakcji (który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty złożenia Zamówienia), na adres email wskazany w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony z pracownikami Sklepu Internetowego lub odstąpić od Transakcji na zasadach określonych w ust. 10 powyżej stosowanych odpowiednio.
12. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.
13. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon po skompletowaniu i przygotowaniu do wysyłki Towarów objętych Zamówieniem. Klient dokonujący płatności kartą otrzyma także pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonania Transakcji kartą.
14. Zamówiony Towar dostarczany jest Klientowi przez doręczyciela wybranego przez Kupującego (jednakże z zastrzeżeniem wybranej przez Klienta jednej spośród proponowanych przez Sprzedającego opcji dostarczenia, obejmującej również wysokość kosztów dostarczenia)na adres wskazany w Zamówieniu.

 

VI. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTARCZENIA

1. Ceny Towarów oferowanych przez Spółkę w Sklepie Internetowym wyrażone są w walucie polskiej i obejmują podatek VAT.
2. Wiążące dla Sprzedającego i Klienta są ceny obowiązujące w chwili składania Zamówienia przez Klienta nawet gdyby po złożeniu Zamówienia, a przed dokonaniem Płatności uległy zmianie.
3. Ceny Towarów dostarczanych w ramach Transakcji nie zawierają kosztów dostarczenia.
4. Koszty dostarczenia Towarów w ramach Transakcji do wartości 250 złotych ponoszone są przez Klienta, zgodnie z cennikiem tych usług dostępnym na Stronie. Koszty dostarczenia Klient pokrywa w chwili dokonywania Płatności.
5. Darmowy odbiór osobisty w siedzibie sklepu jest możliwy po wcześniejszym opłaceniu zamówienia i podaniu numeru zamówienia przy odbiorze.

VII. DOKONYWANIE PŁATNOŚCI

1. W ramach wykonania Transakcji, Klient może dokonać Płatności w jednej z następujących form:
1) płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, MasterCardElectronic) za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU,
2) „płatność on-line” za pośrednictwem serwisu internetowego PayU, z wykorzystaniem środków technicznych udostępnionych przez PayU,
3) przelew zwykły na rachunek bankowy Spółki, dane do przelewu: nr rachunku w Banku Spółdzielczym w Santoku 29 8372 0008 0104 0616 2001 0001,
4) płatność „za pobraniem”, tj. dokonanie Płatności gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, do rąk doręczyciela, za pokwitowaniem,

2. Klient dokonujący płatności opisanej w ust. 1 pkt 1), 2) lub 3), tj. płatności kartą, płatności on-line lub przelewu zwykłego, powinien dokonać Płatności w terminie 5 dni od daty złożenia Zamówienia. W przypadku zwłoki w dokonaniu przez Klienta Płatności w stosunku do terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka wezwie Klienta do zapłaty należności w dodatkowym terminie, nie krótszym niż 3 dni, z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu będzie uprawniona do odstąpienia od Transakcji. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Spółka uprawniona jest do odstąpienia od Transakcji. Wezwanie oraz oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przekazane Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty Klienta wskazany w Zamówieniu.
3. W tytule dokonywanej Płatności należy podać imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer Zamówienia otrzymany przez Klienta.
4. Płatność uznaje się za dokonaną:
a. po autoryzowaniu Płatności przez PayU, w przypadku płatności kartą lub płatności on-line (ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej części);
b. po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Spółki, w przypadku przelewu zwykłego (ust. 1 pkt 3 niniejszej części);
c. z chwilą uiszczenia odpowiedniej kwoty doręczycielowi Towaru w przypadku płatności „za pobraniem”.
5. Postanowienia szczegółowe dotyczące Płatności dokonywanych za pośrednictwem PayU.
a. płatności kartą (ust. 1 pkt 1)
Autoryzacja Płatności nastąpi, gdy użyta karta jest ważna, niezastrzeżona, zaś Klient posiada środki niezbędne do dokonania Płatności. Dokonując Płatności Klient powinien podjąć wszelkie środki uniemożliwiające osobom nieupoważnionym wykorzystanie jego karty.
b. płatność on-line (ust. 1 pkt 2)
W przypadku dokonywania przelewu PayU Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę właściwego banku, zaś płatność zostaje zabezpieczona zgodnie z systemem zabezpieczeń stosowanym przez ten bank.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Dane Klienta, który założył konto na Stronie lub złożył Zamówienie przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla utrzymania konta lub wykonania Transakcji, zgodnie z art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422). Administratorem danych osobowych jest Spółka (zgodnie z definicją w części III pkt 1 regulaminu). Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w wiadomości email przekazanej Klientowi za pośrednictwem Strony, w tym informacji zwrotnej.
2. Klienci mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Klient, który zamierza poprawić swoje dane osobowe lub zażądać ich usunięcia powinien wysłać żądanie pocztą na adres: ProDecor ul. Żwirowa 5k, Gorzów Wlkp. 66-400, względnie na adres emailsklep@eprodecor.pl, jednak w tym drugim przypadku Klient obowiązany jest wysłać wiadomość z adresu elektronicznego odpowiednio wykorzystanego do założenia konta, wykonania Transakcji lub wykorzystywanego w usłudze newsletter.
3. Dane Klienta mogą być przetwarzane w celach marketingowych oraz informacyjnych dotyczących oferty Sklepu Internetowego w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1182).


IX. REKLAMACJE


1. Spółka ma obowiązek dostarczyć Towary wolne od wad w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego. Na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady oraz określonych poniżej Klient ma prawo złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może, nastąpić poprzez przesłanie Spółce wypełnionego czytelnie formularza reklamacyjnego (stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) pocztą na adres:
a.
ProDecor
Products Romaniszyn i Romaniszyn Sp. j.
ul. Żwirowa 5K
66-400 Gorzów Wlkp.
b. (z dopiskiem: „REKLAMACJA”).
c. Zgłaszając reklamację Klient powinien w szczególności określić swoje żądanie związane z wadliwością Towaru (żądania przysługujące z tytułu rękojmi wymienione zostały w formularzu reklamacyjnym).
2. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Spółkę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Spółka sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu, o którym mowa w części X, niż drogi reklamacyjnej.
3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia reklamacji jest wykazanie przez Klienta faktu zawarcia Transakcji. W celu sprawnego przebiegu procesu reklamacyjnego sugeruje się przesłanie wraz z reklamacją dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT bądź paragonu).
4. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar Sprzedającymi (z uwzględnieniem dalszych zapisów niniejszego ustępu) na adres określony w ust. 1 powyżej. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi uzasadniające obciążenie Spółki kosztami dostarczenia Towaru ma miejsce jedynie w przypadku, gdy reklamacja Klienta jest uzasadniona, w przeciwnym przypadku kosztami dostarczenia Towaru obciążony jest Klient.
5. Spółka rekomenduje Klientom dostarczanie reklamowanych Towarów zwykłą przesyłką pocztową (za potwierdzeniem nadania). Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony Spółce w stanie kompletnym i czystym.
6. Informuje się, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna za wady fizyczne Towaru, które istniały w chwili przejścia na Klienta niebezpieczeństwa lub wynikły z przyczyny, która tkwiła w Towarze w tejże chwili. Na ogół nie traktuje się jako wad obciążających Spółkę:
a. uszkodzeń spowodowanych zwykłym, normalnym zużyciem Towaru,
b. uszkodzeń mechanicznych Towaru,
c. uszkodzeń spowodowanych nienależytym użytkowaniem Towaru, w szczególności złą konserwacją lub brakiem konserwacji, przemoczeniem, używaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem, lub złym dopasowaniem.
7. Domniemywa się natomiast, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta, jeżeli wada została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru.
8. Ze względu na ochronę, jaką zapewniają Klientowi uprawnienia przysługujące mu w oparciu o instytucję rękojmi, Towar nie jest objęty dodatkowo gwarancją.

X. ZWROTY TOWARÓW
1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji, składając w terminie 14 dni od daty objęcia w posiadanie Towaru będącego przedmiotem Transakcji stosowne, jednoznaczne oświadczenie (na przykład w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Dla zachowania powyższego terminu wystarczy, aby przedmiotowe oświadczenie zostało wysłane przez Klienta przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Transakcji może być sporządzone przy wykorzystaniu formularza oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji („o zwrocie Towaru”) stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu. Jeżeli Klient zdecyduje się wysłać oświadczenie pocztą, powinno być ono skierowane na adres:

ProDecor
Products Romaniszyn i Romaniszyn Sp. j.
ul. Żwirowa 5K
66-400 Gorzów Wlkp.

(z dopiskiem: „ZWROT”)

Uprawnienia opisane w niniejszej części X nie dotyczą Przedsiębiorców. Definicja Przedsiębiorcy opisana została w pkt 8 części III.
2. Wykonując prawo odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym (ewentualne dopuszczalne zmiany stanu Towaru to zmiany będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób niewykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru) – Klient ponosi odpowiedzialność za zwrot Towaru w stanie naruszającym tę regułę. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
3. Zwrot Towaru powinien być dokonany poprzez przesłanie Towaru na adres Spółki opisany w ust. 1 powyżej.
a. Wykonując prawo odstąpienia Klient powinien też wykazać fakt zawarcia Transakcji.
b. Sugeruje się przesłanie Towaru oraz dowodu zawarcia Transakcji (najlepiej oryginału faktury VAT bądź paragonu) wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Transakcji.
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Transakcji, bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Spółce obciążają Klienta.
5. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie 14 dni od daty złożenia Spółce przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Transakcji. Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
6. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust.1.


XI. Rabaty
1. Klientom sklepu internetowego prowadzącym działalność gospodarczą Spółka może umożliwić dokonywania zakupu z rabatem na poszczególne towary ale tylko po zalogowaniu.
2. Celem zalogowania Spółka udostępnia login i hasło po zapoznaniu się z dokumentami świadczącymi o prowadzonej działalności gospodarczej. W tym celu klient chcący skorzystać z ww. rabatów winien udostępnić NIP prowadzonej działalności. Spółka zastrzega sobie możliwość odmówienia umożliwienia zalogowania w celu uzyskania rabatów bez podawania powodów takiej odmowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie Transakcje dokonywane są między Klientem a Spółką.
2. Z uwagi na problemy z identyfikacją przesyłek przychodzących Spółka sugeruje, aby Klient, który zamierza nadesłać przesyłkę, uprzedził Spółkę o przesłaniu tego rodzaju przesyłki (w korespondencji elektronicznej na adres email sklep@eprodecor.pl lub pod nr telefonu 95 783 66 88.
3. Zaleca się, by Klient dokładnie obejrzał przesyłkę bezpośrednio po jej doręczeniu, przed potwierdzeniem jej odbioru doręczycielowi, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania). W przypadku ewentualnych uszkodzeń mechanicznych Towaru (jego opakowania) zaleca się, by Klient zażądał od kuriera doręczającego przesyłkę sporządzenia protokołu oraz by podpisał protokół. W szczególności, gdy opakowanie przesyłki nosi ślady uszkodzenia, zaleca się by Klient przesyłki nie przyjmował, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie powiadomił Spółkę telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
4. Spory pomiędzy Klientem a Spółką, wynikające ze złożonego Zamówienia lub dokonanej Transakcji będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
5. Klient będący konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności uprawniony jest do:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu z przedsiębiorcą (podstawa prawna: art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.148]).
c. uzyskania bezpłatnej pomocy w sporze z przedsiębiorcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (podstawa prawna: art. 39-42 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich (podstawa prawna: art. 45 ust.1 pkt. 5) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów [Dz.U. nr 50 poz.331]).
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
7. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Spółkę w drodze złożonego na Stronie.

   

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami
DANE KLIENTA: Imię i nazwisko: ..………………………………………………………
Ulica, nr domu/mieszkania: ……………………………………………………………….
Kod pocztowy i miasto: ……………………………………………………………………
Nr telefonu: …………………………………………..……………………………………..
E-mail: ……………………………………………...…………………………………….….
OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że na zasadzie opisanej w Regulaminie Sklepu Internetowego, odstępuję od zawartej ze mną umowy sprzedaży, określonej zgodnie z poniższymi parametrami:
Nr zamówienia: ……………………………………..……………………………………….
Określenie towaru, którego dotyczy odstąpienie: …………………………………………
Cena towaru, którego dotyczy odstąpienie: ………………………………………………
Nr faktury bądź paragonu i data wystawienia: ……………………………………………
Data odbioru towaru: ………………………………………………………………………..
Przyczyna zwrotu towaru: …………………………………………………………………..
DANE O RACHUNKU BANKOWYM Informacje o rachunku bankowym, na który mają zostać zwrócone pieniądze w związku z wykonanym prawem odstąpienia:
Nazwa banku i Nr rachunku: ……………………………………………………………………….
Dane właściciela rachunku bankowego: ……………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami odstąpienia od umowy w trybie opisanym w części Regulaminu Sklepu Internetowego, w tym opisanymi tam warunkami zwrotu towarów.
Data: ……………………………. Podpis klienta ……………………………………….

Pouczenie:
Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie na adres:
ProDecor
Products Romaniszyn i Romaniszyn Sp. j.
ul. Żwirowa 5K
66-400 Gorzów Wlkp.
(z dopiskiem: „ZWROT”).

W celu przyspieszenia zwrotu ceny sugerujemy przesłanie wraz z niniejszym formularzem towaru, którego dotyczy odstąpienie oraz dowodu jego nabycia (najlepiej oryginału faktury VAT lub paragonu), z dopiskiem „ZWROT”. Spółka prześle na adres poczty elektronicznej klienta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Podanie informacji na temat przyczyny zwrotu towaru jest w pełni dobrowolne, zaś sama informacja będzie wykorzystywana przez Spółkę do wewnętrznych celów statystycznych.

  

 FORMULARZ REKLAMACYJNY

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami
OZNACZENIE REKLAMUJĄCEGO Imię i nazwisko:……………………………………..
Adres zamieszkania: Ulica, nr domu/mieszkania ..………………………………………
Kod pocztowy i miasto ………………………………………………………………………
Nr telefonu: ……………………………………………………………………………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….
OZNACZENIE REKLAMOWANEGO TOWARU I UMOWY SPRZEDAŻY:
Nr zamówienia: …………………………………………………………………………….…
Określenie reklamowanego towaru (rodzaj, nazwa, kolor) ……………………………..
Cena towaru: ………………………………………………………………………….……….
Nr faktury i data jej wystawienia .....................................................................
OKREŚLENIE WAD/NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ
Dokładne wyszczególnienie i opis wad/niezgodności towaru z umową: …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………
Data stwierdzenia wad / niezgodności towaru z umową: ………………………………..
OKREŚLENIE ŻĄDAŃ REKLAMUJĄCEGO:
a) Nieodpłatna naprawa*
b) Wymiana towaru na nowy*
c) Obniżenie ceny o kwotę……….. .......….. *
d) Odstąpienie od umowy (gdy wada jest istotna)*
*niepotrzebne skreślić
DANE O RACHUNKU BANKOWYM REKLAMUJĄCEGO DLA EWENTUALNYCH WPŁAT tj. Nazwa banku i nr rachunku: …………………………………………………..
Dane właściciela rachunku bankowego: …………………………………………………
POZOSTAŁE OŚWIADCZENIA REKLAMUJĄCEGO
1. Reklamujący oświadcza, że akceptuje sposób powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji, opisany poniżej;
2. W przypadku nieuznania reklamacji za uzasadnioną Reklamujący zobowiązuje się do:
a) odbioru reklamowanego towaru z magazynu Sprzedawcy*
b) pokrycia kosztów odesłania reklamowanego towaru Reklamującemu*
*niepotrzebne skreślić

3. W przypadku:
a) wyboru przez Reklamującego opcji odbioru reklamowanego towaru z magazynu Sprzedawcy zgodnie z postanowieniami ustępu poprzedzającego, a także
b) w przypadku odmowy przyjęcia przez Reklamującego (lub nie podjęcia przez Reklamującego) przesyłki zawierającej reklamowany towar (w tym towar naprawiony, towar wymieniony lub towar, co do którego Sprzedawca odmówił uznania reklamacji),
reklamowany towar będzie nieodpłatnie przechowywany przez Sprzedawcę przez 60 dni od daty poinformowania Reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji (co dotyczy sytuacji opisanej w pkt a) powyżej) względnie (w przypadkach opisanych w pkt b powyżej) przez 60 dni od daty odmowy przyjęcia przesyłki przez Reklamującego (lub odpowiednio od daty upływu terminu odbioru przesyłki wyznaczonego przez doręczyciela), w celu jego wydania Reklamującemu.
Po upływie tego okresu przechowania Reklamujący wyraża zgodę na odpłatne przechowanie towaru za kwotę 3 zł (słownie: trzy złote) dziennie, powiększoną o należny podatek VAT, na zasadzie art. 835-845 k.c.;

w przypadku odpłatnego przechowywania towaru przez okres dłuższy niż 30 dni:
1. Sprzedawca uprawniony jest do złożenia towaru do depozytu sądowego na koszt Reklamującego, na zasadzie art. 486 § 1 k.c.;**
2. Na komisyjne zniszczenie towaru;**
3. Na wykonanie dowolnej czynności według uznania Sprzedawcy.**

** podkreślić właściwe opisanej w podpunktach powyższych

Data ……………………………., podpis Reklamującego…………………………

  

Po wypełnieniu formularza prosimy o jego odesłanie wraz z towarem i dowodem zakupu na adres:
ProDecor
Products Romaniszyn i Romaniszyn Sp. j.
ul. Żwirowa 5K
66-400 Gorzów Wlkp.
(z dopiskiem: „ZWROT”).

z dopiskiem „REKLAMACJA". O sposobie rozpatrzenia reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl